Informujemy, że dnia 11.10.2022 r. mija termin składania oświadczeń

Informujemy, że dnia 11.10.2022 r. mija termin składania oświadczeń w celu zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1967).

 W oświadczeniu przedkładanym do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego podajemy:

- adres obiektu,

- nr umowy,

- nr licznika (znajdujący się na podkładce każdej wystawionej faktury na sprzedaż ciepła)

- szacowane zużycie ciepła (GJ) za okres od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. opierając się
o dane historyczne.

   Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty inne, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo na potrzeby podmiotów wyszczególnionych w ustawie zobowiązane są do złożenia oświadczenia -na druku stanowiącym załącznik nr 1

Jednocześnie podkreślamy, że gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni, zarządca).

   W przypadku podmiotów wymienionych w art. 4.1 pkt 4 (ustawy) (m. in. szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej) brak złożenia oświadczenia uprawnia do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Złożenie oświadczenia po terminie spowoduje naliczenie rekompensaty od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

  GOSPODARSTWA DOMOWE (TJ. M.IN. WŁAŚCICIELE DOMÓW JEDNORODZINNYCH) NIE SĄ ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ.